Vår virksomhet

Brunstad Kristelige Menighet i Grenland er en aktiv menighet i vekst og utvikling. Vi er ca. 950 personer i alderen 0 til 94 år.Vår tro bygger på at Bibelen er Guds ord, og på den overbevisning og lære som Hortensmannen Johan Oskar Smith (1871 – 1943) stod for og utøvet. Sentralt i vår tro er at Jesus ble født som et menneske som oss, at han ble fristet som oss, men aldri syndet. Fordi vi tror at vi også kan etterfølge han i dette, er hans liv, fristelser, kamper og seire av stor interesse og betydning for oss.Vi tror at vi får syndenes forlatelse ved tro alene, men vi tror også på en personlig utvikling gjennom helliggjørelse ved troens lydighet.

Barn og ungdom opp til 35 år utgjør ca. 70 % av medlemmene, derfor satser vi mest på å legge til rette for disse.

Arbeidet med U-18 blir stadig mer målrettet. De unge skal få positive erfaringer med å nå fastsatte mål gjennom felles innsats og samarbeid. U-18 ser også fram til turen til Israel som blir arrangert høsten 2014.

Et av høydepunktene i 2013 var da BKM Grenland fikk ansvaret for å arrangere den store internasjonale misjonsfesten til Brunstad Christian Church (BCC) høsten 2014. BCC arrangerer to slike fester i året som sendes direkte på menighetens egen TV kanal BrunstadTV. Det forberedende arbeidet til denne festen startet opp høsten 2013 med en stor brainstorming og workshop for hele menigheten. Deretter ble det arbeidet i mange ulike temagrupper utover høsten. Vi ser fram til å fortsette med dette i 2014, der også alle aldersgrupper er engasjert. Vi har erfaringer med at slike prosjekter styrker og bygger fellesskapet.


Året ellers inneholdt trosoppbyggelse, fester, turer og samlinger av ulike slag for alle aldersgrupper. Vi i DKM Grenland har tro på framtiden. Vi ønsker å lage gode rammebetingelser for de nye generasjonene. Det er ekstra gledelig å se den store oppslutningen om vår spareplan som vil gi oss økonomiske muligheter til utvidelser og flere aktivitetstilbud.
Bjørn Nilsen og Ole Kr. Kristoffersen

Bjørn Nilsen og Ole Kr. Kristoffersen, forstandere i BKMG

Møter og samlinger

De ukentlige søndagsmøtene på Grasmyr er den viktigste arenaen for åndelig oppbyggelse og inspirasjon. Våre møter er åpne, og det er frihet til å delta med bønn, tale, vitnesbyrd, sang og musikk. På denne måten deltar mange, uavhengig av status, stilling og tittel. Ca 400 personer deltar på våre søndagsmøter. Kaffebaren i vår romslige vestibyle er åpen etter møtet, og tilbyr et variert utvalg av kaffe, mat og drikke.



I sommerhalvåret blir landstedet Risøya benyttet til mer uformelle samlinger, friluftsaktiviteter, turer, familieferier og rekreasjon. I tillegg har vi landsstedet Vatnlian i Morgedal med de samme mulighetene også i vinterhalvåret. BKMG arrangerer familiearrangementer ved høytider, jubileer, bryllupsfester, begravelser, minnesamvær, samt turer i inn- og utland.

Oversikt over arrangementer og markeringer gjennomført i 2013:

 • • 6 bryllup
 • • 16.mai arrangement for ungdom
 • • Inspirasjonsfester
 • • 2 misjonsfester
 • • Flere familieturer til Risøya
 • • Flere samlinger og turer til Vatnalian
 • • Julemøte 24.desember



Søndagsskolen

I 2013 arrangerte BKM Grenland ca. 20 samlinger for barn mellom 4 og 12 år. Søndagsskolen er delt inn i to grupper; en for barn mellom 4 og 8 år og en for barn mellom 8 og 12 år. 8 voksne  har ansvar for samlingene, de både leder og deltar aktivt i arbeidet for barnas trivsel. Søndagsskolesamlingene inneholder sang, musikk, fortellinger og bibelhistorier formidlet via multimediale verktøy, powerpointpresentasjoner, filmer, høytlesning og dramatisering.

I 2013 har det vært fokus på å oppmuntre barn og unge med spesiell interesse i musikk og som kan spille et instrument, til å danne en musikkgruppe som støtte for sangene. Dette har skapt stemning og bidratt til glede og deltagelse hos barna.

Ila året 2013 arrangerte søndagsskolen både familietur til Risøya og familiens juletrefest på Grasmyr. Begge arrangementene inneholdt skuespill hvor alle barna deltok og hadde en rolle.

Et høydepunkt på juletrefesten var da de 20 barna som fyller fem år ila. 2013 fikk hvert sitt velkomstdiplom.


Ungdomsarbeid

BKM Grenland Ungdom består i dag av ca: 414 ungdommer i aldersgruppen 13- 35 år.Hver tirsdags kveld har ungdommen egen trosoppbyggelse på Grasmyr. Den første timen samles ungdommen i storsalen til et fritt møte hvor alle kan bidra, før de avslutter kvelden med trivsel og fellesskap i kaffebaren.

Ungdomsgruppa ligger under BKM Grenland og rapporterer til styret og forstanderskapet. Gruppa har et eget styre med til sammen 5 medlemmer som gjennomfører 2 protokollførte styremøter i året. Hele ungdomsgruppa blir innkalt til årsmøtet hvor virksomhetsplan og regnskap blir gjennomgått.

Samhold og vennskap i ungdomsgruppa utvikles også gjennom turer og aktiviteter. Som en ekstraordinær opplevelse har det vært gjennomført en lengre utenlandsreise hvert 5 år. Høsten 2014 arrangeres det blant annet en lengre tur til Israel.

I 2013 gjennomførte BKM Grenland Ungdom følgende:

 • • Nyttårsfest
 • • Helgetur (vintertur i slalåmbakken)
 • • Bibelkonkurranser
 • • Aktivitetskvelder i idretts- og svømmehall
 • • Ungdomskafeer
 • • 16. mai utflukt
 • • St.Hans feiring
 • • Ungdomsarrangement på Risøya
 • • LAN-party
 • • Julebord

Trosopplæring

Hvert år arrangerer BKM Grenland trosopplæring for ungdom det året de fyller 15 år. Gruppen samles til samtale, gruppearbeid og undervisning i Bibelens budskap.I 2013 deltok 12 gutter og 9 jenter, og opplæringen ble avsluttet med en høytidelig markering på Grasmyr. Der var også familie og venner med på å gjøre dagen minnerik og høytidsstemt.



U-18

BKMG har et eget aktivitetstilbud til ungdom mellom 12 og 18 år. U-18 er et frivillig tilbud hvor de får oppleve fellesskap, tilhørighet, mestring og arbeidsglede, samhold og sosiale aktiviteter.U-18 utfører enkle og interne oppgaver under ledelse av eldre ungdommer med erfaring fra egen kompetanse og spesialfelt. Målet og erfaringen med U-18 er motivasjon for, og forberedelse til både en uegennyttig ideell innsats, og til et fremtidig arbeidsliv. U-18 opplever at innsats og glede/belønning  hører sammen.

U18 deltok i 2013 i følgende aktiviteter:

 • Betjening av kaffebar
 • Servering under arrangementer
 • Diverse film- og fotooppdrag
 • Vedprosjekt
 • Vask etter arrangement
 • Snømåking
 • Enkle driftsoppgaver

Følgende turer og aktiviteter ble arrangert for U18 i 2013:

 • Overraskelsestur til Arendal med diverse opplevelser
 • Tur til Sandefjord og festlig fellesskap med U18 fra BKM Sandefjord
 • Hesteridning med innlagte konkurranser i Kilebygda
 • Helgetur til Vatnelian med trivsel, aktivitet og fjelltur til Ordalsåta
 • Julebord i festsalen på Grasmyr. De eldre serverte tradisjonsrik julemat til de yngre

Over 100 ungdommer deltok på U-18 i 2013.


Seniorene

Seniorene i BKM Grenland består av nesten 50 muntre, livsglade og arbeidsomme eldre i alderen 60 år og oppover. Hver uke samles de til uformelle treff på Grasmyr til både enklere arbeidsoppgaver og trivelig fellesskap.Seniorene er ofte på reise og deltar på kortere og lengre, ofte arrangert av menigheter andre steder i landet. En av årets langturer gikk over 3 dager til Stord i juni. Med Stord Konferansesenter som utgangspunkt dro følget sammen med seniorene fra Stord på ekskursjon til historiske steder i området rundt Stord.I oktober ble det arrangert «historietur» til  Horten. Med egen guide fikk seniorene oppleve bygningene hvor Johan O. Smith (BCCs grunnlegger) bodde da han som 20 åring begynte i Marinen. På Marinemuseet ble historien fra Smith`s arbeidsplass gjennom 40 år gjenfortalt.




Film og flermedialt redaksjonsarbeid

BKM Grenland Media består av ca. 20 ungdommer. Her får de mulighet til å bruke og videreutvikle sin faglige kompetanse.Ungdommene får opplæring i både individuelle og teambaserte arbeidsprosesser innen fotografering, film og annet grafisk arbeid.

Sammen med litt eldre personer med fagkompetanse deltar de også i regelmessig møtevirksomhet og planlegging av filmprosjekter knyttet til interne arrangementer i BKM Grenland.

WEB-arbeid

Mediagruppa arbeider kontinuerlig for å oppdatere og videreutvikle BKM Grenlands nettside. Nettsiden gir BKM Grenlands medlemmer kontinuerlig informasjon om nye hendelser, drift og arrangementer. Framtidige aktiviteter legges i tillegg ut på infoskjermer plassert i de for-skjellige lokalene på Grasmyr.

Film og video

Film- og videogruppa har faste oppdrag med å filme i arrangementer som bryllup, jubileer, idrettsarrangementer og andre samlinger. Det gis opplæring i filming, redigering av lys, lyd og bilde.



Brunstad – vårt felles sted!

Konferansesenteret på Brunstad i Stokke i Vestfold står sentralt for medlemmene i BKM Grenland. Siden Brunstad ligger under en times kjøretid fra Grenland er mange av våre aktiviteter knyttet opp dit. Her møtes medlemmer fra hele verden flere ganger i året og deltar aktivt på arrangementer i forbindelse med høytider og andre spesielle anledninger. Mange av medlemmene har også bruksrett til hytter og leiligheter på konferansesenteret.

BKM er en menighet i stadig vekst og utvikling! Selv om Stiftelsen Brunstad i dag har mange gode fasiliteter er mulighetene for å drive idrett og fysisk aktivitet mer begrenset enn hva som er ønskelig. Mange barn og unge har behov for et større og bedre tilbud, noe det arbeides mye for å få til. Fire fasiliteter har hovedprioritet; fotballbane, flerbrukshall, ishockeyhall og svømmeanlegg. Innenfor Stiftelsens Brunstads rammer og utbyggingsplaner, er det planlagt å etablere slike anlegg på Brunstad. BKM Grenland tar derfor sikte på å etablere et leieforhold for disse fasilitetene når de står ferdige.



Respekt og menneskeverd

I BKM Grenland har vi medlemmer fra flere kulturer. Hverken utdannelse, inntekt, familiebakgrunn eller etnisitet er avgjørende for hvilke oppgaver den enkelte har. For noen oppgaver vil allikevel kunnskap og kompetanse spille en rolle. En av våre grunnverdier er respekt for enkeltindividet og troen på at ulikheter ofte er en styrke.Vårt globale trosfellesskap i BCC gir ofte våre medlemmer en naturlig kunnskap og kjennskap til ulike kulturer og etnisiteter. På BCCs internasjonale konferanser møtes vi i alle aldre og fra alle verdensdeler flere ganger årlig. BCC har daglige sendinger som oversettes til en rekke språk og sendes over hele verden. Mange ungdommer fra BKM Grenland reiser til forskjellige steder over hele verden gjennom BCCs utvekslingsprogram STEP (Student Training Exchange Program).

I STEP bidrar ungdommene med tid og krefter i et flerkulturelt fellesskap. Medlemmene fra BKM Grenlands aktive deltagelse i STEP og på internasjonale konferanser på Brunstad, påvirker og styrker det flerkulturelle miljøet vi har i BKM Grenland i dag.

I BKM Grenland deltar kvinner og menn på lik linje i aktiviteter og organisasjonsliv. Dette gjelder blant annet som ledere av aktiviteter, grupper og annen organisert virksomhet, og i omsorgsstillinger i menigheten. Kvinner er også representert i de ulike styrene, og vi arbeider videre med å øke kvinneandelen i alle våre styrer og grupper med innflytelse. Hovedmålet er ikke å kvotere kvinner inn i styrene, men at styrene får et godt breddesyn i sitt arbeid.