Barn og ungdom

Barn

Barna har en sentral plass i BKM Grenlands virksomhet. Ukentlige aktiviteter avholdes i samarbeid med Aktivitetsklubben og Xercize. Dette gir varierte opplevelser i et trygt og godt miljø. Aktivitetene planlegges av ungdommer som har et brennende engasjement for barnas beste. Barna er delt inn i aldersgrupper, og aktivitetene er lagt opp etter barnas egne interesser og ønsker.

Søndagsskole

Det arrangeres også ukentlige søndagsskoler for barna. Dette gir dem en forståelse av vår kristne tro. Barna gjøres kjent med historiene fra Bibelen på en levende og engasjerende måte. I tillegg blir det tatt opp aktuelle temaer fra barnas hverdag som for eksempel mobbing, respekt for menneskeverdet, hjelpsomhet, og andre tidsaktuelle saker.

Fritidsaktiviteter

Mange av barna i BKM Grenland deltar ukentlig i aktiviteter i regi av de selvstendige foreningene Aktivitetsklubben og Xercize Sport. Disse foreningene baserer seg på et kristent trosgrunnlag, og har et bredt sports- aktivitets- og opplevelsestilbud for barn.

For mer informasjon, se hjemmesidene til Aktivitetsklubben Grenland, og Grasmyr Sportsklubb.

Ungdom

Ungdom fra 13-35 år

Ungdomsgruppen består av ungdommer i alderen 13-35 år. Gjennom året møtes ungdomsgruppen i mange ulike sammenhenger, alt fra sportskvelder i idrettshaller til varierende typer festarrangementer. Det avholdes også ukentlige samlinger med trosoppbyggelse. På disse samlingene tas det opp temaer som angår ungdom, og bibelens budskap er et hovedelement

I tilknytning til ungdomssamlingene skapes det også en arena for sosialt samvær, gode samtaler, aktiviteter og bevertning.

Fritidsaktiviteter

I løpet av høsten 2015 ble det etablert mange nye ungdomsaktiviteter for ungdom i alderen 13-20 år. Aktivitetene drives av selvstendige foreninger som BKM Grenland har et godt samarbeid med. Disse foreningene deler også vår visjon om å tilby ungdom helsefremmende og forebyggende aktiviteter, og bidra til sunne, kristne ungdomsmiljøer.

Noen eksempler på slike aktiviteter er ballsport som fotball, volleyball og håndball. Det er også svært populært med Ishockey både for jenter og gutter. Av andre aktiviteter har vi tennis, «vannsport», friluftsliv «Hunt», film og foto «Express Media», dans «Restless», data og programmering «Nano» mm.

De aller fleste av medlemmene mellom 13 og 20 år i BKM Grenland er nå deltakere i en eller flere av disse lokalforeningene, og dette er blitt en populær og viktig del av hverdagen for denne aldergruppen.

Omsorg og mentorarbeid

Frivilligheten har alltid stått sterkt i BKM Grenland, og vi opplever at gleden ved å bidra med evner og ressurser til fellesskapets beste er en sterk drivkraft. – dette er for mange en hjertesak. Det økte aktivitetstilbudet, som spesielt er rettet mot barn og ungdom, drives med god kvalitet takket være enorm innsats fra alle frivillige.

De siste årene har det fra BCC sentralt vært økt fokus på å oppmuntre ungdom fra 18 år og oppover til å være mentorer for barn og yngre ungdom. Mentorene tar sammen med voksne ledere ansvar for ulike oppgaver og aktiviteter. På den måten lærer ungdommene selv å bidra til fellesskapet og øve seg til å vise omsorg for andre. Slik de aller fleste selv har opplevd som barn i menigheten. Vi ser at ungdommenes bevisste og positive engasjement motvirker passivitet og forhindrer negativ adferd som ofte kan oppstå i ungdomsalderen.

Trosopplæring/konfirmasjon

Trosopplæring er et tilbud til jenter og gutter det året de fyller 15 år. Det undervises i BKMs historie og lære. Opplæringen gir rom for nysgjerrighet, undring og dialog rundt små og store spørsmål, og viktige eksistensielle livsvalg. Ungdommene oppfordres til å være aktivt med, og kveldene er preget av åpenhet med trygge ledere og voksne, som møter ungdommene med respekt og forståelse. Trosopplæringen avsluttes på våren med en fest for hele menigheten. På festen blir vi bedre kjent med ungdommene ved blant annet intervjuer på film, og konkurranser basert på det de har lært i løpet av året.