Våre samlinger

Oppbyggelsen på den kristne tro er kjernen i all vår virksomhet. Vårt trosgrunnlag er forankret i Bibelen som Guds ord, og den læren og de verdier som menighetens grunnlegger Johan Oscar Smith stod for. Johan Oscar Smith praktiserte og underviste om et liv med omsorg for den enkelte og med et særlig fokus på gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Dette fundamentet bygger BKM Grenland videre på.

En sentral del av menighetslivet i BKM Grenland er de faste ukentlige søndagsmøtene. Her er hele menighetens velkommen; både barn, unge, voksne og eldre. På disse samlingene legges det vekt på oppmuntring og undervisning i vår kristne troslære, formidlet gjennom bønn, sang, forkynnelse og andre, tidsaktuelle virkemidler. I tillegg til de faste ukentlige søndagsmøtene er det også lagt til rette for tilpasset søndagsskole for aldersgruppen 4-12 år. I etterkant av samlingen(e) er det lagt til rette for å møtes til en kaffe i kaffebaren, samt mulighet for lek og fysisk utfoldelse i tilstøtende aktivitetsarealer.

På vinterstid avholdes samlingene innendørs på Grasmyr, og på sommerstid har vi ofte samlingene som utflukt til Risøya i Langesundsfjorden. Disse samlingene blir ofte etterfulgt av grilling, gode samtaler og aktiviteter for barn og unge.

I tillegg til søndagsmøtene gjennomfører også menigheten en rekke fester, arrangementer og markeringer. Denne typen arrangementer gir gode muligheter til musikalske og kulturelle innslag som viser kreativiteten og mangfoldet blant medlemmene. Her finnes det passende arenaer der ikke minst barn og unge har muligheter til å bruke talent og evner til glede for andre.